menu
Special

Demokrati - var tog den vägen?

Allt fler är tyngda av olika problem som gör att vi inte är fria; arbetslöshet, psykisk ohälsa, sjukdomar, skulder, m m. Världen bortom Sverige lider av svält, krig och ödeläggelse som leder till död eller människor på flykt något vi sedan får hantera och blir ytterligare en börda.

Matt Taibbi: "Everything is Rigged"

Vi lever i ett övergripande system där det ekonomiska monetära systemet är en central komponent, en styrenhet för världens kurs, och en del av grundproblemet. Det och allt annat är manipulerat. Exemplen på det är många.

Beslut om detta och annat som är avgörande för systems funktion och färdriktning tas långt över våra huvuden och lösningar på problem får sällan eller aldrig chansen att komma till tals i en av makten kontrollerad mainstream media om det på något sätt utmanar rådande system.

Vi måste inse att Sverige och länder i väst inte är fullvärdiga demokratier. Frihet och andra grundläggande rättigheter är mest fina ord på papper som rimmar illa med verkligheten.

Möjligheten att förändra systemet med kurs mot fred, välstånd och en hållbar tillvaro är ytterst liten. Istället får vi krig, terrordåd, svält, flyktingar, slaveri, människohandel, sjukdomar, miljöproblem och annat som sakta förstör moder jord och allt och alla som lever på hennes hud.

FN och andra organisationer som till synes sägs arbeta för det goda lurar oss att tro att allt är på rätt väg. Visst drivs många av en genuin vilja av att göra gott men bakom fasaden finns en annan agenda. Mycket talar för att det är steg på vägen mot en världsregering som inte kan vara annat än odemokratisk och totalitär.

Hot som klimatfrågan och terrordåd är inte vad det ser ut som utan syftar till att skapa rädsla bland befolkningen. Precis samma knep nazisterna använde. På så sätt acceptar ignoranta medborgare inskränkta rättigheter och frihet, ökad övervakning och mer polisstat.

Full demokrati innebär ett land under ledning av välinformerade medborgare. Så är det inte idag. Om så varit fallet hade vi med stor sannolikhet inte befunnit oss på randen till sammanbrott. Vi hade kunnat ha en fredlig och hållbar värld för länge sedan.

Vi måste undvika kaos men göra vad vi kan för att återta demokratin och yttrandefriheten till dess rätta ägare. Endast fredliga medel är acceptabla. Våra barns framtid skapas nu.

Man brukar tala om ett informellt samhällskontrakt. Med andra ord, det finns inget formellt skriftligt avtal mellan staten och medborgare utan går att bryta om det kränker våra rättigheter.

Det kan vara dags för fler att bryta eller hota politiker om att bryta samhällskontraktet för att lägga kraft bakom kravet.


För att uppnå full demokrati krävs:

 1. Respekt för Grundlagen: Regering och Riksdag måste bejaka FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt svenska Grundlagen 1 kap 1 § och 2 §.
 2. Medborgaravtal: Inför ett medborgaravtal med syfte att erhålla medborgares personliga medgivande för landets styre.
 3. Direktdemokrati: Med hjälp av modern teknik kan beslut tas av folket i alla frågor.
 4. Transparens: Vi måste ha total transparens mellan medborgare och landets styre i syfte att kunna garantera att grundläggande rättigheter efterlevs.
 5. Sanning i media: Mainstream media, Sveriges Television och Sveriges Radio i synnerhet, måste sluta med censur och informationsstyrning och agera som institutioner i demokratins tjänst.
 6. Sökande efter klarhet: Stat och myndigheter ska kontinuerligt, fritt och oberoende söka efter sanningen och klarlägganden så länge det existerar rimligt och ärligt tvivel bland folket i en sakfråga.
 7. Omstart: I syfte att göra upp med rådande olagliga och odemokratiska system måste vi börja om från början. Detta innebär bland annat omfattande skuldavskrivningar och ett nytt demokratiskt ekonomiskt system.


Dina mänskliga rättigheter

Dina mänskliga rättigheter finns beskrivet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och den svenska Grundlagen. De står över alla andra lagar.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Svenska Grundlagen Regeringsformen
Yttrandefrihetsgrundlag

Detta är i sin tur underordnat den högsta lagen, skapelsens och naturens lag, vilket stipulerar en grundläggande rättsordning, med läran om ovillkorlig kärlek som drivande kraft, enligt följande:

 • människa i första hand (medborgare underordnat)
 • göra gott och inte orsaka skada
 • göra mot andra som du själv vill bli behandlad
 • ej tvinga andra människor att göra något mot deras vilja
 • ej ta andra människors egendom
 • hjälp till att skapa en hel, harmonisk och kärleksfull värld