menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Viktig information gällande vacciner mot covid-19, covid-19 som infektion och en bakomliggande agenda http://palbergstrom.com/news/PALBKAIXWx
content_copy

Viktig information gällande vacciner mot covid-19, covid-19 som infektion och en bakomliggande agenda

[UPPDATERAD * ]

Använd detta dokument för att sprida information om den påstådda pandemin till lokal- och riksdagspolitiker, ledamöter i regeringen men framförallt till rektorer, skolsköterskor, lärare och kommunpolitiker ansvariga för barn och unga i din kommun.

Om många får skador eller dör av vaccinet kan de inte påstå att de inget visste.

Be dem stoppa vaccineringen och informera om vad deras medverkan kan leda till rent rättsligt ( se nedan). Viktigt att detta sker vänligt och respektfullt utan hot.

Kan senare bli aktuellt att sätta upp möjligheten för att ta emot vittnesmål gällande vaccinskador om det blir aktuellt med polisanmälan.

Se och hämta PDF här.

Du kan även länka direkt.

Förslag till text i mejl med bifogad PDF eller länk:

---

Ämne: Viktig information gällande pandemin och ansvar

Härmed delges du viktig information gällande vacciner mot covid-19, covid-19 som infektion och en bakomliggande agenda. Se bifogad PDF eller hämta den här.

Allt talar för att vacciner mot covid-19 saknar egentlig effekt, åtminstone mot nya varianter, är farliga och att ”pandemin” varit planerad i syfte att införa ett nytt politiskt och monetärt system där vaccinpass är det egentliga syftet.

Jag ber dig hjälpa till att stoppa vaccineringen av barn och unga i skolålder.

Om du medverkar till vaccinering och de sedan får skador eller dör av vaccinet, alternativt försöker påverka dem till vaccinering och därmed kränker deras personliga integritet och föräldrars huvudansvar kan du personligen ställas till svars enligt Nürnbergkonventionen samt följande lagar:

3 kap 9 § Brottsbalken - Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.

23 kap 1 § Brottsbalken - Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.

2 kap 1 § Skadeståndslagen - Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan.

Artikel 12 Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna - Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

2 kap 3 § Skadeståndslagen - Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.

Mvh
Ditt namn

---

 

*

2021-09-19 Fixade ett fel med referenser i PDF:en
2021-09-20 Förtydligande ang Bill Gates plan för nästa pandemi 2016
2021-09-21 Tog bort inledning, går rakt på fakta. Uppdatering av biverkningar och döda