menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Uppföljning angående lagprövning av pandemilag och vaccinpass http://palbergstrom.com/news/PALBdo4IuK
content_copy

Uppföljning angående lagprövning av pandemilag och vaccinpass

Den 3 september begärde jag att myndigheter gör en lagprövning av ”pandemilagen” och vaccinationsintyg ( även benämnt covidbevis, covidpass eller vaccinpass) enligt 12 kap 10 § Regeringsformen.

Svaren har börjat trilla in. Som förväntat duckar de för begäran och försöker smita undan ansvar. Men värt att notera: polisen anser inte längre pandemin vara en särskild händelse. Inte för jag tror min begäran dagen innan till landets samtliga polisregioner har haft någon påverkan på det beslutet men det var en positiv slump.

Min tanke har varit att så ett frö till insikt om våra rättigheter snarare än att förvänta en positiv utgång där en myndighet faktiskt står upp för grundlagen och att lägga grunden för framtida rättsliga processer vid behov då svaren avslöjar deras position.

Jag kan konstatera att de inte läst eller tagit till sig min utgångspunkt. De förstår helt enkelt inte grundläggande rättigheter, någon som är klart oroande. Framförallt 2 kap 21 § i RF som säger att begränsningar av frihet endast får ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Problemet är att varken "pandemilag" eller vaccinpass är demokratiskt förankrade varför de är olagliga. Du har därför all rätt att vägra acceptera dem.

De har inte heller svarat på mina frågor vilket jag kommer upprepa i ett svarsmejl med eventuella tillägg.

Om man ska dra en generell slutsats så finns det ett tydligt behov av att stärka våra grundläggande rättigheter, arbeta om lagboken, förbättra flödet av relevant information till alla och få myndigheter att respektera deras plats i rangordningen. Jag är övertygad att det kommer ske när väl dammet lagt sig och världen bytt kurs ( inte långt kvar nu) bort från en given dystopi.

Jag återkommer i ärendet.

Här några svar:

---Folkhälsomyndigheten 2021-09-03

Detta är en fråga som faller utanför vårt uppdrag, så tyvärr kan vi inte svara.
Vi hänvisar till Regeringskansliet.

---Socialstyrelsen 2021-09-03

Om din frågeställning blir aktuell i verksamheten så genomförs en utredning.

---Göteborgs stad 2021-09-06

Göteborgs Stad har inte ansett att de kommunala beslut som fattats med stöd av covid-19-lagen och tillhörande förordning/föreskrifter har stått i strid med grundlagen. Om det skulle vara så att någon vill få kommunens beslut prövade med hänvisning till att de strider mot lag så är det möjligt genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Ditt mail kommer inte att medföra ytterligare åtgärder än detta svar.

---Uppsala stad 2021-09-06

Om du är missnöjd med ett beslut som kommunen har fattat får du vända dig till förvaltningsrätten med en laglighetsprövning. I din skrivelse ska du ange vilket kommunalt beslut du vill ha prövat.
 
Ditt mail föranleder i övrigt ingen åtgärd från Uppsala kommuns sida.

---Malmö stad 2021-09-06

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den s.k. pandemilagen innebär inskränkningar av fri - och rättigheter som är skyddade enligt grundlag. Faktum är att vissa grundlagsskyddade fri – och rättigheter kan begränsas enligt lag.
 
Vilka rättigheter får lov att begränsas?
 
Grundlagsskyddade fri- och rättigheter delas upp i absoluta och relativa. Att en fri- eller rättighet är absolut innebär att den inte kan begränsas medan en relativ fri – och rättighet kan begränsas genom lag.
 
Grundlagsskyddade fri – och rättigheter finns uppräknade i regeringsformen som är en av våra fyra grundlagar. Däri nämns också vilka fri- och rättigheter om är relativa och därmed kan bli föremål för inskränkningar. Till de relativa rättigheterna hör yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten, skyddet mot vissa kroppsliga ingrepp, intrång i den enskildes personliga förhållanden, offentlighet vid domstolsförhandling och rörelsefriheten (2 kap. 20 § regeringsformen).
 
En hel del grundläggande fri – och rättigheter kan alltså begränsas. Begränsningar får däremot inte ske hur som helst.
 
Hur får begränsningar ske?
 
Vissa krav ställs upp på hur och när begränsningar som nämns ovan får ske. Begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna måste för det första ske genom lag. Lag stiftas av riksdagen varför pandemilagen först måste godkännas av just riksdagen. Vidare måste begränsningens ändamål vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle, vara nödvändig för att uppnå målet med begränsningen och begränsningen får inte utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen (2 kap. 21 § regeringsformen).
 
I fallet med pandemilagen blir det fråga om begränsningar av relativa rättigheter så som mötesfriheten och rörelsefriheten. Regeringens mål med begränsningarna i pandemilagen är att främja allmänhetens hälsa i en global pandemi varför ett sådant mål måste anses godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det är visat att minskat social kontakt har en effekt på smittspridningen varför det också kan anses nödvändigt att genom lag minska antalet människor som får vistas på en plats.
 
Det är alltid tunga avväganden som måste göras när grundlagsskyddade fri- och rättigheter begränsas. Den så kallade pandemilagen har målet att minska smittspridning och skydda allmänhetens hälsa varför de begränsningar som föreslås i lagen får anses godtagbara.
 
Anledning för kommunen att göra en s.k. lagprövning enligt 12 kap. 10 § regeringsformen vid tillämpning av pandemilagens föreskrifter saknas således.

---Norrköping stad 2021-09-07

Det ligger inte på en kommun att överpröva lagstiftningen på det sätt som du beskriver. För att få svar rekomenderar jag dig att vända dig till Justitieombudsmannen via jo.se.

--Helsingborgs stad 2021-09-09

Bestämmelsen om lagprövning innebär att en  förvaltningsmyndighet, vid utövande av offentlig förvaltning, har möjlighet att åsidosätta lagar, förordningar eller föreskrifter som strider mot en överordnad författning. En grundläggande förutsättning för att en lagprövningssituation ska aktualiseras är således att myndigheten står inför situation där det är aktuellt att tillämpa en bestämmelse vars förenlighet med exempelvis grundlagen kan ifrågasättas.
 
Det kan konstateras att Pandemilagen, SFS 2021:4, förvisso innehåller vissa inskränkningar av de fri- och rättigheter som följer av Regeringsformens andra kapitel, men att dessa begränsningar med all säkerhet inte överskrider de befogenheter som följer av Regeringsformens 2. Kap 24§ beträffande inskränkningar i mötes- och demonstrationsfriheten när det kommer till att motverka farsot.
 
I övrigt har Kommunen inte kännedom om någon av de förhållanden du nämner i din text.

---DIGG-Myndigheten för digital förvaltning 2021-09-08

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har inte genomfört någon lagprövning av pandemilagen. En lagligprövning utifrån 12:10 RF hos särskild myndighet kan inte åberopas av enskild.