menu arrow_back arrow_upward share search
Nyheter / Blog
clear
Riksdagen kan inte lagstifta bort grundläggande rättigheter http://palbergstrom.com/news/PALBNWtL2p
content_copy

Riksdagen kan inte lagstifta bort grundläggande rättigheter

Covid19 bevisar att full demokrati mest är fina ord på papper. Det används nu för att montera ner den begränsade demokrati vi har. Politikers plats i rangordningen måste förtydligas och lagar måste skrivas om från grunden för att vi ska nå full demokrati.

Vad betyder "All offentlig makt i Sverige utgår från folket" och vad menas med frihet i "Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet"?

Fråga politiker, poliser, jurister, domare och personer inom myndigheter och du får inget vettigt svar. "Ehhh...det där är en filosofisk fråga" som en person på Skattemyndigheten sa. Ändå står det där, i grundlagen som ska vara den högsta och heligaste av lagar.

I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna står det "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter". Så fint men hur många känner att det gäller dem? Hur fria är vi och kan räkna med att vara? Bra mycket mer än vad vi tror.

Demokrati är en fantastisk uppfinning som tyvärr aldrig fått chansen. Att vi tror oss leva i full demokrati beror på en kontrollerad skola och media som indoktrinerat oss i den tron.

Full demokrati är ett system. Att lägga en valsedel i en låda vart fjärde år är bara en del. Politiker som respekterar grundlagen en annan och information en helt avgörande del. Medborgare bör vara så välinformerade som möjligt för att kunna ta kloka och välgrundade beslut, som politiker ska lyda.

Så är det inte idag. Vi har med all tydlighet ett skikt ovanför samhället, vår vardag som går över landgränser i vilket vi saknar insyn under kontroll av en maktsfär bestående av ett grupp människor som sitter på pengar, makt och information i tätt samarbete med världens mainstream media. På så sätt kan de styra vad vi får veta och därmed utöva kontroll. Bristen på information var det som möjliggjorde Hitlers väg till makten. Ett okunnigt folk är lätt att styra genom fiktiva hot och rädsla.

Om du fick välja...

...ett monetärt och ekonomiskt system som innebär mer i plånboken, inga eller få lån och lägre priser skulle du välja det?

...en ordning där vi slipper krig, fattigdom, flyktingkriser och miljöförstöring skulle du välja det?

...en hantering av covid19 som innebär få döda, bättre allmän hälsa och en fungerande ekonomi skulle du välja det?

Självklart men vi känner inte till detta eftersom vi hindras från att ta del av relevant information och det man inte vet efterfrågar man inte.

Styrd information har under lång tid indoktrinerat oss i tron på statens överhöghet, att det vi har att spela med är det bästa vi kan uppnå och att vi är mindre värda. Vårt grodperspektiv gör oss mindre benägna att tänka på vad grundlagen faktiskt säger och att ifrågasätta vår brist på frihet. Riksdagen kan göra lite som den vill utan att vi reagerar.

Sanningen är att grundläggande rättigheter, rätten till frihet är låst för Riksdagen. Politiker kan inte lagstifta bort dessa rättigheter. Om man inte förstår detta förstår man inte demokrati. Att det ändå sker beror på vår okunskap och underlägsna hållning. Vi tillåter det.

Pandemilagen, vaccinering och vaccin-id är aktuella exempel där staten flyttar fram sina positioner på bekostnad av vår frihet. Allt detta och mycket annat är i direkt konflikt med grundläggande rättigheter och därmed olagliga.

Riksdag och regering hänvisar till folkhälsan men det finns information som visar på det omvända. Restriktioner, lockdowns, munskydd och vacciner skadar folkhälsan men denna information hindras och tystas ner av en kontrollerad mainstream media. Om inte all relevant information ligger på bordet existerar inte full demokrati och samförstånd kan inte ske på annat sätt än genom manipulation.

I Artikel 1 av FNs Allmänna förklaringar om de mänskliga rättigheterna sägs att vi "bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap". En grupp av samhället kan inte bestämma kursen utan de andras medgivande. De kan inte tvinga deras synsätt på andra utan att försäkra sig om att "alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter" som kommer först i Artikel 1.

Beslut måste ske i samförstånd där alla sitter på samma information. En minoritet kan mycket väl sitta på information majoriteten inte känner till vilket visar att deras perspektiv i en fråga faktiskt kan vara för allas bästa och därmed är i en anda av gemenskap.

Alla former av samarbeten och samexistens bygger på skriftliga eller muntliga avtal. Det påstådda samhällskontraktet är varken eller. Du tvingas acceptera något utan att bli tillfrågad. Den rättstrogne svensken kommer himla med ögonen men om vi ska hårdra det har vi aldrig ingått något avtal med staten som säger att vi ska följa lagar och förordningar. Betyder inte att man kan göra som man vill men värt att ha i åtanke nu när staten bryter sin del av kontraktet.

Det är tydligt att covid19 är en täckmantel för en odemokratisk agenda. Vi måste sätta stopp för det som pågår och kräva en förändring innan demokratin glider oss ur händerna för gott. För att nå full demokrati måste det till radikala förändringar.

Public service bör inte avskaffas utan förändras. Åsikter som präglar hela samhället måste få komma till tals. Man ska t ex tvingas lyfta fram sådant som idag stämplas som konspirationsteorier om det upptar intresset för en större grupp människor. Förändringar som varit viktiga för mänskligheten har ofta börjat med en eller ett fåtals obekväma åsikter. Dessa röster måste fångas upp.

Vad gäller covid19 finns det förebyggande och fungerande botemedel men det tas aldrig eller sällan upp i mainstream media. Alla som påpekar detta ignoreras eller förlöjligas. Ett tydligt bevis för en bakomliggande agenda.

Möten inom Sverige och utomlands får inte ske utan full insyn. Av allt att döma är det på slutna möten man dragit upp övergripande riktlinjer utan vår vetskap gällande covid19 och agendan. Kommer dock bli irrelevanta och försvinna när det råder full demokrati.

Särintressen ska inte kunna trumfa folkets vilja, även om en fri marknad måste kunna garanteras. Ett aktuellt exempel gäller sjukvårdsfrågor där läkemedelsindustrin har stort inflytande. Många vill se att det öppnas för alternativ vård men deras makt sätter stopp. De vill kunna sälja vacciner.

Lagar måste skrivas om eller tas bort. Smittskyddslagen är ett exempel. Riksdagen har egenmäktigt klassat covid19 som samhällsfarligt i klass med Ebola. En helt irrationellt åtgärd med tanke på IFR liknande influensan och fungerande botemedel. Sådana här åtgärder måste ske i totalt samförstånd inte användas som svepskäl för nedmonteringen av demokratin.

Andra lagar rör pengar där många sitter i en svår sits och allt svårare i och med covid19. De jagas av lagar som inte tar hänsyn till att de är offer för ett korrupt monetärt och politiskt system. Anonymitet måste garanteras varför kravet på banker om kundkännedom bör tas bort. Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism underlättar agendan men är även den byggd på lögner. Kanske svårt för den oinvigde att se men allt hänger ihop och är orkestrerat, från 11 september till det som sker nu.

Vi behöver ett nytt monetärt system som är decentraliserat, demokratiskt och utan direkta ägare. Idag kan makt utövas av banker, centralbanker, bakomliggande ägare och institutioner med hjälp av pengar. Den främsta av maktfaktorer.

Covid19 är tänkt att leda till vaccin-id. Första steget mot ett nytt digitalt monetärt system sammankopplat med alla produkter och tjänster. Tanken är att vi ska övervakas dygnet runt och ges sociala poäng på samma sätt som i Kina. Tillgången till pengar och andra tjänster kan sedan stängas av för personer med fel åsikter. Vi ser redan exempel på det.

Grundlagen måste bli tydligare vad gäller människors frihet och makt över staten. Sverige behöver något som liknar USA konstitution där individens frihet är den högsta lagen samt att folket kan avskaffa och göra om staten när den misslyckas i denna dess viktigaste roll.

Vi behöver även någon form av medborgaravtal som reglerar förhållandet mellan individ och stat. Normalläget är att vi har full frihet. Inskränkningar av friheten måste bevisas av staten och inte omvänt. Vi ska inte behöva stå för bevisbördan för rätten till frihet.