menu

Special

Demokrati - var tog den vägen?

Frihet och andra grundläggande rättigheter är mest fina ord på papper som rimmar illa med verkligheten.

Allt fler är tyngda av olika problem som gör att vi inte är fria; arbetslöshet, psykisk ohälsa, sjukdomar, skulder, m m. Världen bortom Sverige lider ännu mer av svält, krig och ödeläggelse som leder till död eller människor på flykt vilket vi får hantera och blir en ytterligare börda.

De som spelar med i rådande odemokratiska system och har framgång upplever större frihet, men det är en illusion av frihet. Flertalet som lever i ignorans ser inte muren varför de inte vet om att de är fångna. Många vill inte veta sanningen utan känner en trygghet i status quo trots umbäranden. Andra agerar för vad de tror är det goda men bevarar därmed en odemokratisk ordning.

Orsaken till våra problem och slavliknande förhållande (för att tala klarspråk) beror på att Sverige och länder i väst inte är fullvärdiga demokratier. Beslut tas långt över våra huvuden och lösningar på våra problem får sällan eller aldrig chansen att komma till tals i en av makten kontrollerad mainstream media.

Full demokrati innebär ett land under ledning av välinformerade medborgare. Så är det inte idag. Vi måste därför återta demokratin och yttrandefriheten till dess rätta ägare.


För att uppnå full demokrati krävs:

 1. Respekt för Grundlagen: Regering och Riksdag måste bejaka FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt svenska Grundlagen 1 kap 1 § och 2 §.
 2. Medborgaravtal: Inför ett medborgaravtal med syfte att erhålla medborgares personliga medgivande för landets styre.
 3. Direktdemokrati: Med hjälp av modern teknik kan beslut tas av folket i alla frågor.
 4. Transparens: Vi måste ha total transparens mellan medborgare och landets styre i syfte att kunna garantera att grundläggande rättigheter efterlevs.
 5. Sanning i media: Mainstream media, Sveriges Television och Sveriges Radio i synnerhet, måste sluta med censur och informationsstyrning och agera som institutioner i demokratins tjänst.
 6. Sökande efter klarhet: Stat och myndigheter ska kontinuerligt, fritt och oberoende söka efter sanningen och klarlägganden så länge det existerar rimligt och ärligt tvivel bland folket i en sakfråga.
 7. Omstart: I syfte att göra upp med rådande olagliga och odemokratiska system måste vi börja om från början. Detta innebär bland annat omfattande skuldavskrivningar och ett nytt demokratiskt ekonomiskt system.


Dina mänskliga rättigheter

Dina mänskliga rättigheter finns beskrivet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och den svenska Grundlagen. De står över alla andra lagar.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Svenska Grundlagen Regeringsformen
Yttrandefrihetsgrundlag

Detta är i sin tur underordnat den högsta lagen, skapelsens och naturens lag, vilket stipulerar en grundläggande rättsordning, med läran om ovillkorlig kärlek som drivande kraft, enligt följande:

 • människa i första hand (medborgare underordnat)
 • göra gott och inte orsaka skada
 • göra mot andra som du själv vill bli behandlad
 • ej tvinga andra människor att göra något mot deras vilja
 • ej ta andra människors egendom
 • hjälp till att skapa en hel, harmonisk och kärleksfull värld